اطلاعيه 1

برگزاري دوره هاي الکترونيکي زير در سال جاري :

1-فرايند و فنون تصميم گيري

2-اقتصاد مقاومتي

3-نظام سياسي اسلام بر مبناي ولايت فقيه

4-رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري آن

5-جنگ نرم

6-ابعاد حکمراني علوي

7-کيفيت زندگي کاري (مديران)

8-انگيزش در کار (مديران)

9-مديريت دانش سازماني (مديران)

10-اخلاق فردي اجتماعي اداري

منابع در سايت دانشگاه -معاونت توسعه مديريت و منابع       زمان برگزاري متعاقبا اعلام خواهد شد.

پیشخوان
امروز : 1396/08/01

آزمون الکترونیکی تقویم آموزشی